Alminnelig leieavtale for vinterlagring

1 – Generelt
Denne avtalen er en juridisk bindende avtale mellom person eller juridisk enhet (med eget organisasjonsnr.), heretter kalt leietaker eller leietakere, som plasserer noe til lagring hos Lundedalen Lagertjenester AS, heretter kalt utleier.

Ved innsetting av enheter, herunder kjøretøy, båter og andre gjenstander til lagring i utleiers lager, bekrefter leietaker at avtalen er lest, forstått og akseptert.

Leietaker plikter å holde seg informert og oppdatert om leieavtalen på utleiers nettsider ved fornyelse av avtale om forlenget leieperiode. Utleier anbefaler leietaker å besøke og lese disse betingelsene på utleiers nettsted før fornyelse av avtale om forlenget leieperiode.

§ 2 – Forsikring
Utleier har alminnelig huseierforsikring for lagerbygningen det tilbys lagringsplass i. Utleier har ikke annen forsikring som på noen måte dekker leietakers gjenstander.

Ved lagring må leietaker selv besørge tilstrekkelige forsikringer på de(n) enheten(e) som lagres. Aktuelle forsikringer kan, men er ikke begrenset til, brann, tyveri, hærverk eller andre uforutsette skader. Dette dekkes ikke av forsikringer som utleier har tegnet.

§ 3 – Uønskede gjenstander i lageret
Leietaker skal ikke lagre tyvegods eller noe leietaker selv ikke eier uten eiers samtykke i utleiers lager. Leietaker skal heller ikke lagre andre ulovlig gjenstander, herunder smuglevarer som tobakk, alkohol, narkotika osv. Lagring av våpen og eksplosiver, herunder fyrverkeri tillates heller ikke. Ved forsøk på dette, vil saken bli anmeldt til Politiet dersom forholdet strider mot norsk lov. Leietaker blir følgelig utestengt for all fremtidig lagring.

§ 4 – Særlige bestemmelser for beholdere med farlig innhold
Beholdere for gass, drivstoff og andre brannfarlige stoffer i fast eller flytende form fjernes fra enheten av leietaker før enheten settes til innendørs eller utendørs lagring. Untatt fra dette er kjøretøyets/båtens eget fastmonterte tanksystem for drivstoff.

Nivået på kjøretøyets/båtens eget fastmonterte tanksystem for drivstoff skal holdes på et minimum når enheten lagres innendørs eller utendørs. Nivået skal maksimalt utgjøre inntil 25% av enhetens fastmonterte tanksystem for drivstoff, dog ikke i noen tilfeller utgjøre mer enn maksimalt 25 liter pr enhet.

§ 5 – Særlige bestemmelser for enheter med elektrisk kilde
Leietaker må koble fra batterier i enheten som lagres, herunder startbatteri for motor og andre batterier for andre formål når enheten er plassert for lagring.

§ 6 – Innsetting og uttak
Når bestilling av lagerplass for deres enhet gjennomføres, må ønsket uke for innsetting og uttak spesifiseres. Merarbeid i forbindelse med uttak tidligere eller senere enn avtalt tidspunkt vil medføre en avgift på kr 400,- + mva pr. time det tar å få frem deres enhet. Lagrede enheter skal kunne flyttes på uten at spesielle hensyn må ivaretas. Arbeid i forbindelse med uttak på annet tidspunkt enn avtalt vil uansett alltid bli fakturert for minst to timer. Hvis det i forbindelse med endret tidspunkt for uttak byr på spesielle vansker kan endret tidspunkt for uttak nektes uten nærmere spesifisert årsak. Utendørs areal blir ikke brøytet på vinteren.

§ 7 – Nøkler
Nøkler til kjøretøyet/lås for tilhengerkobling til campingvogn, båttilhenger eller tilhenger oppbevares på betryggende måte utenfor utleiers lokaler.

§ 8 – Betaling
Leiebeløpet betales kontant ved innsetting eller til utleiers bankkonto før eller etter innsetting. Det er ikke mulig å betale med bank- eller kredittkort. Alle mottar faktura i posten eller på epost, også de som har overført til utleiers bankkonto på forhånd eller har betalt kontant. Dette gjøres for å sikre riktig regnskapsdokumentasjon. Leietakere som ikke oppgir epost eller ønsker faktura tilsendt pr. post må betale et fakturagebyr på kr 75,-. Fakturaer utstedes med 14 dagers betalingsfrist. Når betalingsfristen har gått ut, vil det bli sendt en purring med et purregebyr på kr 62,- før kravet eventuelt oversendes inkassobyrå. 9,25% forsinkelsesrenter blir beregnet fra første forfallsdato. Utleier kan uten varsel og ytterligere grunn fjerne leietakers enhet(er) på leietakers risiko og regning. Enheter det ikke er betalt leie for, vil aldri bli utlevert før avtalt leiepris, fakturagebyr og forsinkelsesrenter er betalt.

§ 9 – Tilsyn
Utleier foretar tilsyn i lageret flere ganger i løpet av sesongen og vil varsle leietaker ved alle uregelmessigheter.

§ 10 – Ingen ansvar
Utleier skal ikke, under noen omstendigheter, og uansett årsak ikke være ansvarlig for direkte eller indirekte tap, som tapte inntekter eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvens- eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

§ 11 – Force Majeure
Dersom denne avtalen helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som Force Majeure, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom Force Majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.

§ 12 – Tvisteløsning
Avtalen skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som oppstår som et resultat av avtalen skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet. Dersom en tvist ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for avgjørelse av de ordinære domstoler. Skien og Porsgrunn tingrett er avtalt verneting.

Utgitt: 2015-08-12, utgave v1.11