Konsernet MAHO Holding AS

MAHO Holding AS ble stiftet 20. mars 2010 som et investeringsselskap. Kort tid etter etablerte selskapet datterselskapet Lundedalen Lagertjenester AS som driver utleie av lagerplass fra lagerhallen lokalisert i Lundedalen industriområde på Heistad i Porsgrunn kommune. Lundedalen Lagertjenester AS er et 100 % heleid datterselskap av MAHO Holding AS.

Selskapet er i dag registrert med næringskode 70.100 og driver med hovedkontortjenester.

MAHO Holding AS sitt formål er å «Drive forretningsvirksomhet med hovedvekt på eie og investere i aksjer og andre verdipapirer i andre selskaper, investere i eiendom samt virksomhet som naturlig faller inn under dette.»

MAHO Holding AS vil i årene fremover alene eller i samarbeid med andre selskaper investere i eiendommer med adresser i Grenland.

Martin Holm er styreleder i MAHO Holding AS og kan kontaktes på post@maho.no eller telefon 928 54 558.

Konsernet MAHO Holding AS har egne internettsider på https://www.maho.no/.